Privacy Policy

Inleiding

GoldFlex® hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie
van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandige. GoldFlex® heeft daarom dit
privacy statement opgesteld zo. GoldFlex® behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde
persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft GoldFlex® u inzicht hoe
GoldFlex® in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij

GoldFlex® heeft geen dochteronderneming en daarom is deze Privacy statement alleen geldig voor
GoldFlex® ook wel GoldFlex B.V. GoldFlex® is gevestigd te touwbaan 1, 4205AB, Gorinchem
GoldFlex® is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap
over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
GoldFlex® schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. GoldFlex®
blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze
bedrijven maakt GoldFlex® contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens,
zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van)
onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt
bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Sevice Provider, het
besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website
vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft
bekeken op de website, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en
downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website
en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

GoldFlex® maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe
bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan te passen op de
gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer
worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie
herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Meer over ons cookiebeleid leest u HIER [zie site].

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
• Als u GoldFlex® toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden.
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent,
of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
• Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op GoldFlex®
rust;
• Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan GoldFlex® is
opgedragen;
• Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
GoldFlex® of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen
dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te
kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie,
personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
GoldFlex® gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
• Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
• U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van
GoldFlex® en van derden.
• Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar
vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van
testresultaten.
• U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u
interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
• Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en
hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
• Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid
opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
te helpen.
• Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
• Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre
employment screening.
• Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
opleiding en testen.
• Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
• Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
• Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
• Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving
van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale-
en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale
sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

GoldFlex® kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig
ondernemer en/of zakelijke relatie bent van GoldFlex®, de onderstaande persoonlijke gegevens
verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up
to date zijn.
Als jij je bij ons inschrijft of solliciteert, verzamelen we onder andere de volgende gegevens
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Jouw motivatie
• Inloggegevens persoonlijk account
• Bankrekeningnummer
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
betreffende werkervaring
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge
of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
Als de gegevens gecontroleerd moeten worden ter behoren van de functie informeren we jou
hierover en de resultaten.
Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken of opdrachten aanneemt:
• Ondernemingsgegevens(ZZP)
• Inloggegevens persoonlijke account
• Bankrekeningnummer
• NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere
contactgegevens
• Jouw motivatie
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
• Gegevens over beschikbaarheid en verlof
• Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
• Gegevens in het kader van een pre-employment screening
• Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede
betreffende de beëindiging ervan
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
betreffende werkervaring
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
• Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
• Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge
of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

Derden

 

GoldFlex® kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van GoldFlex®, haar
opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens GoldFlex®
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke
relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een
gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen
zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. GoldFlex® heeft de nodige
maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en
hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via info@goldflex.nl dan wel per brief Touwbaan 1, 4205AB,
Gorinchem verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke
doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons
worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te
verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u
hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek
in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden
van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een
verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@goldflex.nl dan wel per brief op Touwbaan 1,
4205AB, Gorinchem indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine
leesbare vorm op vragen via info@goldflex.nl . U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan
derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van
verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@goldflex.nl
dan wel per brief op Touwbaan 1, 4205AB, Gorinchem verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment
intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend
staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben
plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één
maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan
worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of
u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening,
tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om
bijkomende kopieën verzoekt.

Functionaris gegevensbescherming

GoldFlex® heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie
toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De vragen hierom kunt u stellen bij
info@goldflex.nl

Beveiliging

GoldFlex® doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig
gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische
maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor
zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren, is GoldFlex® met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens
eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

GoldFlex® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door GoldFlex®
B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@goldflex.nl of Touwbaan 1,
4205AB, Gorinchem. U kunt onze Zaken/ klachtenafdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer
0183-213047.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door GoldFlex® van uw persoonsgegevens, kunt u
eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze
functionaris gegevensbescherming via 0183-213047 en/of via info@goldflex.nl

 

Wijzigingen

GoldFlex® behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen
van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot
stand te doen komen tussen GoldFlex® en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands
recht van toepassing.

Terug naar home Contact